TYÖNOHJAUS JA KOUTSAUS

Työnohjaukseksi tai koustaamiseksi kutsutaan koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työelämän tarkastelua ja kehittämistä. Työnohjauksessa pyritään jäsentelemään omaan työhön, toimintatapoihin ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia, ajatuksia, tunteita, tavoitteita ja ongelmia. Työnohjauksen avulla pyritään mm. kasvattamaan työn laatua, ylläpitämään työn mielekkyyttä ja edistämään työssä jaksamista.

Keskeistä on, että työnohjaus tai coaching tarjoaa varsinaisesta työstä irrallisen puitteen tarkastella ja tuulettaa omaan työhön liittyviä sisältöjä, vaatimuksia ja ihmissuhteita. Työnohjauksen tai coachingin asiakkaita ovat usein erilaisissa vaativissa työtehtävissä toimivat, esim. johtajat. Myös useilla sosiaali- ja terveysaloilla hyödynnetään työnohjausta. Työnohjaus voi olla myös ryhmämuotoista.

Työnohjaus on useimmin useamman vuoden prosessi, mutta se voi toteutua myös lyhyemmin tai yksittäisinä kertoina (esim. tarkkarajainen kriisitilanne). Tavallista on tavata esim. kerran kuussa, mutta myös tässä on yksilöllistä vaihtelua tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Useimmiten työnohjauksen kustantaa työnantaja ja se tapahtuu työajalla. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

© Copyright 2020 Studio Soleil Oy